NAKNADA I OBRAČUN
Naknada za uređenje voda je obveza regulirana zakonom te se obračunava i plaća na području cijele države. Odgovornost za upravljanje vodama i javnim vodnim dobrom, zaštitnim i hidromelioracijskim vodnim građevinama u Republici Hrvatskoj, povjerena je Hrvatskim vodama. Hrvatske vode su  javna ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska
Obveznici plaćanja naknade za uređenje voda su vlasnici ili korisnici zemljišta i drugih nekretnina na određenom slivnom području.
Grad Rijeka spada u slivno područje “Kvarnersko primorje i otoci”, a odluku o visini odnosno stopi naknade za uređenje voda na ovom području donosi Županijska skupština Primorsko-goranske županije.
Naknada za uređenje voda za zemljište i druge nekretnine obračunava se i plaća prema jedinici površine.

CIJENA
Visina naknade za uređenje voda na ovom slivnom području, po jedinici površine za stambeni prostor (stambene zgrade i stanovi u naseljima s uređenim građevinskim zemljištem, pomoćne prostorije u sklopu stambenog objekta, garaže i kuće za odmor), iznosi  0,20  kn/m2 i plaća se mjesečno.

DODATNE INFORMACIJE I KONTAKTI
Sredstva prikupljena od naknade za uređenje voda namijenjena su za:

  • financiranje upravljanja lokalnim vodama,
  • redovno, tehničko i gospodarsko održavanje vodotoka, regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina,
  • zaštitu od štetnog djelovanja voda,
  • financiranje održavanja melioracijskog sustava.

Dodatne informacije potražite na stranicama Hrvatskih voda više .

PROPISI
Naknada za uređenje voda regulirana je sljedećim propisima:
Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva (NN 107/95, 19/96  88/98 i 150/05)
Uredbom o visini naknade za uređenje voda (NN 14/06)

Uvjeti isporuke usluge regulirani su:
Pravilnikom o opskrbi vodom i izvedbi vodovodne mreže s vodovodnim priključcima (SN 15/92),
Pravilnikom o opskrbi vodom i izvedbi vodovodne mreže s vodovodnim priključkom   (SN 25/94),
Odluka o vodoopskrbi (SN 27/94),
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o opskrbi vodom i izvedbi vodovodne mreže s vodovodnim priključkom,
Odluka o komunalnim djelatnostima (SN 5/96),
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 i 26/03).
Zakon o vodama (NN 153/2009),
Uredba o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (NN 112/2010)
Odluka o cijeni vodnih usluga (SN 20/2011)