USLUGA I OBRAČUN
Uslugu opskrbe pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda pruža komunalno društvo VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o..
Obračun usluge javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda od 01. srpnja 2011. godine promijenjen je sukladno Zakonu o vodama (NN 153/2009) i Uredbi o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (NN 112/2010.)

Očitanje glavnih vodomjera stambenih zgrada vrši KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
U stambenim zgradama kod kojih potrošnju više pojedinačnih potrošača mjeri zajednički uređaj za mjerenje potrošnje (glavni vodomjer) odluku o načinu raspodjele utrošene vode donose sami potrošači odnosno suvlasnici stambene zgrade. Sukladno Pravilniku komunalnog društva utrošena voda može se rasporediti:

  • prema broju članova domaćinstva - po članu 7m3,
  • prema površini stana,
  • prema očitanom stanju na vlastitom tzv. individualnom vodomjeru ili
  • kombinacijom prethodno navedenih načina.

Odluku o načinu rasporeda potrošači odnosno suvlasnici dostavljaju RI-STAN-u d.o.o. putem svog ovlaštenog predstavnika zgrade koji predstavlja iste prema trećim osobama
Prema očitanjima glavnih vodomjera i podacima dostavljenim od strane ovlaštenih predstavnika stambenih zgrada RI-STAN d.o.o. vrši obračun i ispostavlja obračunati utrošak putem računa troškova stanovanja.

IZNOS VODNIH USLUGA
Osnovna cijena vodnih usluga sastoji se od fiksnog i varijabilnog dijela.
Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga obračunava se mjesečno neovisno o količini isporučenih vodnih usluga svim korisnicima vodnih usluga.
Varijabilni dio osnovne cijene vodnih usluga obračunava se mjesečno temeljem količine isporučenih vodnih usluga očitane na glavnom vodomjeru.

CJENIK VODNIH USLUGA (od 01.02.2014.)

DODATNE INFORMACIJE I KONTAKTI
Količine utrošene vode dostavljene od strane ovlaštenog predstavnika zgrade moraju biti iste kao i količina dostavljena po očitanju glavnog vodomjera zgrade. Utvrđena razlika raspodjeljuje se na sve stanare srazmjerno njihovom učešću u ukupnoj potrošnji.
Utvrđena razlika vrlo često je rezultat:
• propuštanja vodovodnih instalacija od glavnog vodomjera do potrošača,
• netočno prijavljenih utrošaka po individualnim vodomjerima,
• netočno prijavljenog broja članova domaćinstva,
• neispravnih instalacija u stanovima (vodokotlići, slavine i sl.),
• neispravnih individualnih vodomjera,
• vremenske razlike kod očitanja glavnog vodomjera i očitanja koje dostavljaju potrošači.
Za sve navedene slučajeve potrebno je kontaktirati ovlaštenog predstavnika zgrade kako bi se poduzele odgovarajuće akcije za uklanjanje utvrđenih nepravilnosti.

Brojevi telefona:                                                                

Centrala   353-222
Dežurna služba 211-906 / 353-222

Vodovod i kanalizacija d.o.o.

Propisi vezani za vodne usluge

Uvijeti isporuke usluge regulirani su:
Pravilnikom o opskrbi vodom i izvedbi vodovodne mreže s vodovodnim priključcima (SN 15/92),
Pravilnikom o opskrbi vodom i izvedbi vodovodne mreže s vodovodnim priključkom (SN 25/94),
Odlukom o vodoopskrbi (SN 27/94),
Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o opskrbi vodom i izvedbi vodovodne mreže s vodovodnim priključkom,
Odlukom o komunalnim djelatnostima (SN 5/96),
Zakonom o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 i 26/03).
Zakonom o vodama (NN 153/2009),
Uredbom o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (NN 112/2010)
Odlukom o cijeni vodnih usluga (SN 20/2011)