NAKNADA I OBRAČUN
Komunalna naknada je zakonska obveza koja nastaje od trenutka uručenja odnosno konačnosti rješenja o utvrđenju obveze i visine komunalne naknade u kojem su navedeni svi elementi potrebni za podmirivanje te obveze. 
Obveznici plaćanja komunalne naknade su vlasnici ili korisnici stambenog, poslovnog i garažnog prostora te građevinskog zemljišta.
Komunalna naknada se obračunava po m2 površine i to za stambeni, poslovni i garažni prostor po jedinici korisne površine koja se utvrdi Uredbom o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine (NN 40/97). Iznos po m2 obračunske površine nekretnine utvrđuje se množenjem:

 • vrijednosti obračunske jedinice – boda, određene u kn/m2
  (za područje grada Rijeke iznosi 1,27 kn);
 • koeficijenta zone;
 • koeficijenta namjene

CIJENA

iznos komunalne naknade za Zonu I 1,270 kn/m2
iznos komunalne naknade za Zonu II 0,340 kn/m2
iznos komunalne naknade za Zonu III 0,300 kn/m2
iznos komunalne naknade za Zonu IV 0,270 kn/m2
iznos komunalne naknade za Zonu V 0,230 kn/m2

*Visina komunalne naknade utvrđena Odlukom o komunalnoj naknadi i Odlukom o određivanju vrijednosti obračunske jedinice (S.N. PGŽ br 30/01 do 07.12.2001.)

DODATNE INFORMACIJE I KONTAKTI
Sredstva prikupljena od komunalne naknade namijenjena su financiranju obavljanja slijedećih komunalnih djelatnosti:

 • odvodnja atmosferskih voda,
 • održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,
 • održavanje javnih površina,
 • održavanje nerazvrstanih cesta,
 • održavanje groblja i krematorija,
 • javna rasvjeta.

Obveznik plaćanja komunalne naknade dužan je sukladno čl.22., st.6. Zakona o komunalnom gospodarstvu u roku od 15 dana od nastanka obveze ili promjene osobe obveznika istu prijaviti nadležnom tijelu odnosno Direkciji zajedničke komunalne djelatnosti pri Odjelu za komunalni sustav Grada Rijeke.

Za sve informacije o utvrđivanju obveze i visini komunalne naknade, oslobađanju od plaćanja i ostalom obratiti se na slijedeće brojeve telefona i kontakte

komunalna naknada

PROPISI
Komunalna naknada regulirana je slijedećim propisima:
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 i 26/03),
Odluka o komunalnoj naknadi grada Rijeke (SN PGŽ 30/01).