Česta pitanja

Račun troškova stanovanja glasi na drugo ime ili postoji pogreška u imenu i  prezimenu.

Presliku dokumenta kojim se dokazuje vlasništvo stana (vlasnički list, kupoprodajni ili darovni ugovor idr. dokument o vlasništvu) dostaviti Direkciji za upravljanje objektima stambene namjene pri Odjelu gradske uprave za gospodarenje imovinom, Titov trg 3 ili predati osobno u šalter sali na istoj adresi radnim danom od 8:00 do 16:00 sati).

Površina stana ili kuće iskazana na računu, a temeljem koje se obračunava odvoz komunalnog otpada, komunalna i vodna naknada, grijanje i zajednička pričuva, ne odgovara stvarnoj površini.

Za ispravak ili promjenu površine:

  • za odvoz komunalnog otpada - šalter sala komunalnih društava na adresi Dolac 14, radnim danom od 7:00 do 12:00 ili na BESPLATNI INFO TELEFON 0800 99 99 00, e-mail: info@cistoca-ri.hr
  • za komunalnu i naknadu za uređenje voda - šalter sala Grada Rijeke na adresi Titov trg 3, radnim danom od 8:00 do 16:00 sati ili na Direkciju zajedničke komunalne djelatnosti
  • za grijanje – info podaci i kontakti u rubrici o uslugama toplinska energija
  • za zajedničku pričuvu – RUMAT d.o.o.

Broj članova iskazan na računu koji služi za obračun utroška vodnih usluga ne odgovara  postojećim broju članova domaćinstva.

Podatak o broju članova domaćinstva dostaviti ovlaštenom predstavniku suvlasnika stambene zgrade koji RI-STAN- u mjesečno dostavlja podatke za raspodjelu utrošene vode unutar zgrade.

Što moram učiniti ako želim ugraditi individualni vodomjer u stanu u stambenoj zgradi s više stanova?

Odluku o načinu raspodjele utrošene vode unutar stambene zgrade donose stanari odnosno suvlasnici zgrade. Ukoliko ne postoji odluka suvlasnika da se raspodjela vrši isključivo po članovima domaćinstva potrebno je angažirati vodoinstalatera koji će vodomjere ugraditi i izdati certifikat, a o tome  izvijestiti ovlaštenog predstavnika zgrade, kojem se dostavljaju mjesečna očitanja individualnih vodomjera.

Obračunati utrošak vode na računu veći je od prijavljenog utroška očitanog na individualnom vodomjeru.

Utrošena količina vode očitana na glavnom vodomjeru stambene zgrade, putem kojeg je više pojedinačnih potrošača priključeno na distribucijsku mrežu, predstavlja osnovu za obračun i fakturiranje utroška. Ukoliko postoji razlika između te utrošene količine  i  utrošene količine po prijavi za zgradu, dostavljenoj od strane predstavnika suvlasnika, razlika se sukladno Općim i tehničkim uvjetima KD ViK raspodjeljuje na sve suvlasnike i to razmjeno njihovom učešću u ukupnoj potrošnji.

Do kojeg je datuma u mjesecu potrebno dostaviti očitanje plinomjera?

Ukoliko vas tijekom mjesečnog obilaska naš zaposlenik nije zatekao kod kuće i očitao vaše brojilo, očitanje dostavite do zadnjeg dana u mjesecu i to : on-line obrascem, popunjavanjem ostavljenog obrasca poštom ili na fax broj 051 210 711 ili na besplatni telefon broj 0800 57 77 .

Na koji način se može ostvariti subvencija troškova stanovanja odnosno komunalnih usluga?

Za ostvarivanje prava na subvenciju troškova stanovanja odnosno komunalnih usluga obratiti se Odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke u šalter sali na adresi Titov trg 3, radnim danom od 8:00 do 16:00 sati. Više informacija Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb