Grijanje

USLUGA I OBRAČUN

Uslugu isporuke toplinskom energijom pod kojom se podrazumijeva energija za zagrijavanje stambenog i poslovnog prostora i pripremu potrošne tople vode, pruža trgovačko društvo ENERGO d.o.o.

Korisnik toplinske energije je svaka fizička i pravna osoba koja je priključena na toplifikacijski sustav i koristi toplinsku energiju na temelju prethodno sklopljenog ugovora.

Obračun isporučene toplinske energije vrši se temeljem očitanja mjerila toplinske energije (kalorimetra), a ukupni troškovi isporučene toplinske energije sastoje se od:

  • stalnog troška (snaga) odnosno troškova priključne snage (Te2) – fiksna mjesečna naknada,
  • promjenljivog troška (energija) odnosno troškova isporučene energije (Te1) – prema tarifnim grupama (kućanstva Tg4 i tarifnim modelima (TM9 i TM10).

Obračun i raspodjela troškova za isporučenu toplinsku energiju vrši se temeljem Pravilnika o načinu raspodjele i obračuna troškova za isporučenu toplinsku energiju (NN br. 99/14, 27/15, 124/15), a prema podacima o isporučenoj toplinskoj energiji dostavljenim od ENERGO d.o.o.

Sukladno navedenom Pravilniku, za stambene zgrade s ugrađenim uređajima za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije (razdjelnici), obračun i raspodjelu obavljaju pravne ili fizičke osobe (razdjeljivači) kojima su suvlasnici povjerili obavljanje tih poslova. Podatke o obračunatim troškovima isporučene toplinske energije razdjeljivači dostavljaju RI-STAN-u koji u ime ENERGO d.o.o. ispostavlja račune.

Cijena za isporučenu toplinsku energiju za CENTRALNE TOPLINSKE SUSTAVE  

Cijena za isporučenu toplinsku energiju za ZATVORENE TOPLINSKE SUSTAVE

Cijena za isporučenu toplinsku energiju za SAMOSTALNE TOPLINSKE SUSTAVE

 DODATNE INFORMACIJE

Suvlasnici stambene zgrade koja je priključena na toplifikacijski sustav odgovorni su za ispravnost i funkcionalnost primopredajne toplinske stanice, uređaja i cjevovoda internih toplinskih instalacija u zgradama.

Korisnik toplinske energije odgovoran je za ispravnost i funkcionalnost radijatora s pripadajućim zapornim elementima.

Ogrijevna sezona započinje razdobljem spremnosti za grijanje i traje ovisno o temperaturnim prilikama od najranije 15. rujna tekuće godine do najkasnije15. svibnja naredne godine.

Prosječna temperatura zagrijanog prostora tijekom ogrjevne sezone u dnevnom režimu od 06 do 22 sata u prostorijama korisnika mora iznositi od 20± 1°C,dok temperatura za grijanje u noćnom režimu od 22 do 06 sati u prosjeku mora iznositi 15± 1°C.

Dodatne informacije kao i prigovore na površinu za obračun stalnog (Te2) ili obračun promjenjivog (Te1) troška za toplinsku energiju upućuje se pravnoj/fizičkoj osobi tj. vašem razdjeljivaču kojem je zgrada povjerila posao očitanja i raspodjele troškova toplinske energije.

Razdjeljivači:

OBJAŠNJENJE RAČUNA ZA TOPLINSKU ENERGIJU

TOPLINSKA ENERGIJA

KORISNE INFORMACIJE