Komunalna naknada

Naknada i obračun

Komunalna naknada je zakonska obveza utemeljena na Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Odluci o komunalnoj naknadi Grada Rijeke, a nastaje od trenutka uručenja odnosno konačnosti rješenja o utvrđenju obveze i visine komunalne naknade u kojem su navedeni svi elementi potrebni za podmirivanje te obveze.

Obveznici plaćanja komunalne naknade su vlasnici ili korisnici stambenog, poslovnog i garažnog prostora te građevinskog zemljišta.

Komunalna naknada se obračunava po m2 površine i to za stambeni, poslovni i garažni prostor po jedinici korisne površine koja se utvrdi Uredbom o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine (NN 40/97). Iznos po m2 obračunske površine nekretnine utvrđuje se množenjem:

 • vrijednosti obračunske jedinice – boda, određene u kn/m2,
 • koeficijenta zone,
 • koeficijenta namjene.

Godišnji iznos komunalne naknade po zonama:

 1. zona I                 15,24 kn/m2  ( 2,02 €)
 2. zona II                  6,25 kn/m2  ( 0,83 €)
 3. zona III                 5,49 kn/m2  ( 0,73 €)
 4. zona IV                 4,88 kn/m2  ( 0,65 €)
 5. zona V                  4,11 kn/m2  ( 0,55 €) 
 6. zona VI                 3,35 kn/m2  ( 0,44 €) 

 Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450

*Visina komunalne naknade utvrđena je Odlukom o komunalnoj naknadi (SN PGŽ br. 30/01, 17/06, 06/08, 16/09, 55/09, 52/10, 48/11, 54/12, 51/13, 3/19.)

Dodatne informacije

Sredstva prikupljena od komunalne naknade namijenjena su financiranju obavljanja slijedećih komunalnih djelatnosti:

 • odvodnja atmosferskih voda,
 • održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,
 • održavanje javnih površina,
 • održavanje nerazvrstanih cesta,
 • održavanje groblja i krematorija,
 • javna rasvjeta.

Obveznik plaćanja komunalne naknade dužan je sukladno čl.22., st.6. Zakona o komunalnom gospodarstvu u roku od 15 dana od nastanka obveze ili promjene osobe obveznika istu prijaviti nadležnom tijelu odnosno Direkciji zajedničke komunalne djelatnosti pri Odjelu za komunalni sustav Grada Rijeke, Titov trg 3.

Informacije o utvrđivanju obveze i visini komunalne naknade, oslobađanju od plaćanja

KORISNE INFORMACIJE