Potrošna topla voda

USLUGA I OBRAČUN

Isporuku toplinske energije za pripremu potrošne tople vode (PTV), pruža trgovačko društvo ENERGO d.o.o.

Korisnik usluge je svaka fizička i pravna osoba koja je priključena na toplinski sustav i koristi potrošnu toplu vodu.

Isporučena toplinska energija za PTV očitava se na glavnom mjerilu toplinske energije (kalorimetru). Količina vode isporučena za PTV očitava se na glavnom vodomjeru za PTV. Budući je jednica za obračun toplinske energije za pripremu PTV kWh, očitana količina vode u m3 množi se koeficijentom specifične potrošnje, koji se izračunava posebno za svaku zgradu i na taj način dobije se ukupna količina toplinske energije za pripremu PTV u kWh.

U stambenim zgradama gdje potrošnju više pojedinačnih potrošača mjeri zajednički uređaj za mjerenje potrošnje (glavno mjerilo) odluku o načinu raspodjele PTV donose sami potrošači odnosno suvlasnici stambene zgrade. Sukladno čl. 21-22 Odluke o opskrbi toplinskom energijom (SN PGŽ br. 32/04)

PTV se može rasporediti:

  • prema broju članova domaćinstva - po članu 3m3,
  • prema očitanom stanju na vlastitom tzv. individualnom vodomjeru.

Prema očitanjima glavnih vodomjera i podacima dostavljenim od strane ovlaštenih predstavnika suvlasnika, RI-STAN d.o.o. ispostavlja obračunati utrošak putem računa troškova stanovanja i to energiju za pripremu PTV, kao i vodu utrošenu za pripremu iste u m3, a koja se plaća isporučitelju vodnih usluga (KD ViK).

 Cijena za isporučenu toplinsku energiju za CENTRALNE TOPLINSKE SUSTAVE 

Cijena za isporučenu toplinsku energiju za ZATVORENE TOPLINSKE SUSTAVE 

Cijena za isporučenu toplinsku energiju za SAMOSTALNE TOPLINSKE SUSTAVE

OBJAŠNJENJE RAČUNA ZA TOPLINSKU ENERGIJU

TOPLINSKA ENERGIJA

KORISNE INFORMACIJE