Vodne usluge

USLUGA I OBRAČUN

Vodne usluge sastoje se od usluge javne vodoopskrbe, javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, a isporučitelj vodnih usluga na području grada Rijeke je komunalno društvo VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o..

Količinu isporučenih vodnih usluga utvrđuje isporučitelj vodnih usluga očitanjem isporučene vode na glavnom vodomjeru zgrade, a koja se izražava u metrima kubnim (1m3 = 1000 l).

U stambenim zgradama kod kojih potrošnju više pojedinačnih potrošača mjeri zajednički uređaj za mjerenje potrošnje (glavni vodomjer) odluku o načinu raspodjele utrošene vode donose sami potrošači odnosno suvlasnici stambene zgrade. Sukladno čl. 72.-74. Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga (KD ViK) količina ispručenih vodnih usluga može se rasporediti:

  • prema broju članova domaćinstva - po članu 7m3,
  • prema površini stana,
  • prema očitanom stanju na vlastitom tzv. individualnom vodomjeru ili
  • kombinacijom prethodno navedenih načina.

Odluku o načinu rasporeda potrošači odnosno suvlasnici dostavljaju RI-STAN-u d.o.o. putem svog ovlaštenog predstavnika zgrade koji predstavlja iste prema trećim osobama.

Temeljem očitanja glavnih vodomjera i podataka o rasporedu utrošene vode, dostavljenih od ovlaštenih predstavnika stambenih zgrada, RI-STAN d.o.o. vrši obračun i ispostavlja obračunati utrošak putem računa troškova stanovanja.

IZNOS VODNIH USLUGA

Osnovna cijena vodnih usluga sastoji se od fiksnog i varijabilnog dijela.

Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga obračunava se mjesečno neovisno o količini isporučenih vodnih usluga svim korisnicima vodnih usluga.

Varijabilni dio osnovne cijene vodnih usluga obračunava se mjesečno temeljem količine isporučenih vodnih usluga očitane na glavnom vodomjeru.

CJENIK VODNIH USLUGA

DODATNE INFORMACIJE

Količina utrošenih vodnih usluga dostavljena od strane ovlaštenog predstavnika zgrade mora biti ista kao i količina očitana na glavnom vodomjeru zgrade. Ukoliko postoji razlika ista se raspodjeljuje se na sve stanare srazmjerno njihovom učešću u ukupnoj potrošnji.

Utvrđena razlika vrlo često je rezultat:

  • propuštanja vodovodnih instalacija od glavnog vodomjera do potrošača,
  • netočno prijavljenih utrošaka po individualnim vodomjerima,
  • netočno prijavljenog broja članova domaćinstva,
  • neispravnih instalacija u stanovima (vodokotlići, slavine i sl.),
  • neispravnih individualnih vodomjera,
  • vremenske razlike kod očitanja glavnog vodomjera i očitanja individualnih vodomjera od strane korisnika.

Za sve navedene slučajeve potrebno je kontaktirati ovlaštenog predstavnika zgrade kako bi se poduzele odgovarajuće radnje za uklanjanje utvrđenih nepravilnosti.

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

KORISNE INFORMACIJE I ČESTA PITANJA