Zajednička pričuva

NAKNADA I OBRAČUN

Zajednička pričuva je, sukladno Zakonu, namjenski vezana zajednička imovina, svih  suvlasnika nekretnine, namijenjena za pokriće troškova održavanja i poboljšavanja nekretnine te za otplaćivanje zajma za pokriće tih troškova. Zajedničku pričuvu tvore novčani doprinosi koje su suvlasnici uplatili na temelju odluke donesene većinom suvlasničkih dijelova.

Uzajamni odnosi suvlasnika u svezi s upravljanjem i korištenjem nekretnine utvrđuju se ugovorom koji mora biti sklopljen u pisanom obliku (međuvlasnički ugovor). Međuvlasnički ugovor sadrži osobito: veličinu suvlasničkih dijelova nekretnine, uvjete i način upravljanja nekretninom, pobliže podatke o osobi koja će upravljati nekretninom, opseg poslova koje će obavljati ta osoba, odgovornost za obavljanje poslova i sl., uvjete i način prikupljanja i raspolaganja sredstvima zajedničke pričuve, ime suvlasnika ovlaštenoga za predstavljanje i zastupanje suvlasnika prema upravitelju, odnosno trećim osobama i granice njegovih ovlasti, uvjete i način korištenja zajedničkih prostorija, uključujući i stan namijenjen za nadstojnika zgrade, te uređaja i zemljišta koje pripada određenoj nekretnini.

Zajednička pričuva obračunava se i plaća po m2 površine stambenog i poslovnog prostora, a iznos po m2 određuju sami vlasnici odnosno suvlasnici stambene zgrade i ista mora biti utvrđena međuvlasničkim ugovorom.

IZNOS

Iznos zajedničke pričuve za svaku zgradu utvrđen je međuvlasničkim ugovorom temeljem, a podatak o istom RI-STAN-u dostavlja RUMAT d.o.o. te se temeljem toga mjesečni iznos za svakog suvlasnika ispostavlja putem računa troškova stanovanja.

DODATNE INFORMACIJE

Odluke koje proizlaze iz međuvlasničkoga ugovora obvezuju sve suvlasnike ako je ugovor sklopila većina suvlasnika, čiji suvlasnički dijelovi čine više od polovice vrijednosti svih posebnih dijelova nekretnine. Ukoliko suvlasnici u zgradi nisu utvrdili uzajamne odnose međuvlasničkim ugovorom i nisu sklopili ugovor o upravljanju s upraviteljem, jedinica lokalne samouprave odnosno Grad Rijeka određuje prinudnog upravitelja za zgradu. Prinudni upravitelj za područje grada Rijeke je trgovačko društvo RUMAT d.o.o.

RI-STAN d.o.o. vrši obračun i naplatu zajedničke pričuve samo za zgrade pod prinudnom ili redovnom upravom RUMAT d.o.o..

ČESTA PITANJA