Zajednička pričuva

NAKNADA I OBRAČUN

Zajednička pričuva je, sukladno Zakonu, namjenski vezana zajednička imovina, svih  suvlasnika nekretnine, namijenjena za pokriće troškova održavanja i poboljšavanja nekretnine te za otplaćivanje zajma za pokriće tih troškova. Zajedničku pričuvu tvore novčani doprinosi koje su suvlasnici uplatili na temelju odluke donesene većinom suvlasničkih dijelova.

Uzajamni odnosi suvlasnika u svezi s upravljanjem i korištenjem nekretnine utvrđuju se ugovorom koji mora biti sklopljen u pisanom obliku (međuvlasnički ugovor). Međuvlasnički ugovor sadrži osobito: veličinu suvlasničkih dijelova nekretnine, uvjete i način upravljanja nekretninom, pobliže podatke o osobi koja će upravljati nekretninom, opseg poslova koje će obavljati ta osoba, odgovornost za obavljanje poslova i sl., uvjete i način prikupljanja i raspolaganja sredstvima zajedničke pričuve, ime suvlasnika ovlaštenoga za predstavljanje i zastupanje suvlasnika prema upravitelju, odnosno trećim osobama i granice njegovih ovlasti, uvjete i način korištenja zajedničkih prostorija, uključujući i stan namijenjen za nadstojnika zgrade, te uređaja i zemljišta koje pripada određenoj nekretnini.

Zajednička pričuva obračunava se i plaća po m2 površine stambenog i poslovnog prostora, a iznos po m2 određuju sami vlasnici odnosno suvlasnici stambene zgrade i ista mora biti utvrđena međuvlasničkim ugovorom.

IZNOS

Donja granica iznosa zajedničke pričuve iznosi 1,53 kn/m2 prostora.
Iznos zajedničke pričuve za svaku zgradu utvrđen je međuvlasničkim ugovorom temeljem, a podatak o istom RI-STAN-u dostavlja RUMAT d.o.o. te se temeljem toga mjesečni iznos za svakog suvlasnika ispostavlja putem računa troškova stanovanja.

DODATNE INFORMACIJE I KONTAKTI

Odluke koje proizlaze iz međuvlasničkoga ugovora obvezuju sve suvlasnike ako je ugovor sklopila većina suvlasnika, čiji suvlasnički dijelovi čine više od polovice vrijednosti svih posebnih dijelova nekretnine. Ukoliko suvlasnici u zgradi nisu utvrdili uzajamne odnose međuvlasničkim ugovorom i nisu sklopili ugovor o upravljanju s upraviteljem, jedinica lokalne samouprave odnosno Grad Rijeka određuje prinudnog upravitelja za zgradu. Prinudni upravitelj za područje grada Rijeke je trgovačko društvo RUMAT d.o.o.

RI-STAN d.o.o. vrši obračun i naplatu zajedničke pričuve samo za zgrade pod prinudnom ili redovnom upravom RUMAT d.o.o..

ZAKONI, ODLUKE I OSTALI PROPISI

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12

KORISNE INFORMACIJE I ČESTA PITANJA